Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะผู้แทนกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร

            คณะผู้แทนกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทั้งสองเมืองได้ร่วมดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ประกอบด้วย การประชุมในหัวข้อ “กรุงมอสโก – กรุงเทพมหานคร: ความร่วมมือในสาขาการกำกับดูแลเมือง” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยผู้แทนกรุงเทพมหานครที่ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นำเสนอหัวข้อ “โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกรุงมอสโกและกรุงเทพมหานคร” นายสมชาย ตรีทิพย์สถิต ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย นำเสนอหัวข้อ “นโยบายการดูแลสุขภาพของกรุงเทพมหานคร”และนางเติมศิริ จงพูนผล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม นำเสนอหัวข้อ “การตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร”การประชุมหารือระหว่างผู้แทนด้านการต่างประเทศ การดูงานด้านการแพทย์หัวข้อ “การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องแบบไร้แผลทางนรีเวช” ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และการดูงานด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร” ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สำนักงานเขตราชเทวี การจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมความร่วมมือในระดับเมืองหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามพิธีสารว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันมิตรเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2540 แต่ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานระหว่างไทยกับรัสเซียอีกด้วย

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, เมษายน 4, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut