Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ประจำเมืองต้าเหลียน เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

รองประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน
ประจำเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์)

 

                    เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน ซึ่งนำโดย นายอู่ จี้หัว รองประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนประจำเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และข้าราชการจากสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ

                   สำหรับการเยือนกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ คณะผู้แทนเมืองต้าเหลียนได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการกระชับความสัมพันธ์กับกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองพี่เมืองน้องของเมืองต้าเหลียน ซึ่งภายหลังการลงนามความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองได้ดำเนินมาอย่างราบรื่น ได้แก่ การเดินทางเยือนของผู้บริหารและโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เป็นต้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวขอบคุณนายอู่ จี้หัว ที่สนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ด้วยดีเสมอมา ในการนี้ ทั้งสองเมืองได้หารือกันในประเด็นต่าง ๆ ที่จะสามารถพัฒนาและสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และกิจกรรมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายในอนาคต

                   ภายหลังการเยี่ยมคารวะ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน  ณ ห้องอาหารดิเอมเพรส โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง โดยระหว่างที่พำนักอยู่ในกรุงเทพฯ คณะฯ มีกำหนดการศึกษาดูงานและหารือ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา หอการค้าไทย-จีน สมาคมครูจีน สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการต่างประเทศเป็นผู้ให้การรับรองตลอดการเดินทางเยือน

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, เมษายน 18, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut