Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

การบริหารเงินงบประมาณ

 

  1. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือน พฤศจิกายน

  2. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือน ธันวาคม

  3. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือน มกราคม

  4. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือน กุมภาพันธ์

  5. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือน มีนาคม

  6. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือน เมษายน

  7. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือน พฤษภาคม

  8. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือน มิถุนายน

  9. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

  10. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561Main menu 2

by Dr. Radut