Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

โครงการทุนฝึกอบรมแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วไป ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาสัมพันธ์

โครงการทุนฝึกอบรมแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วไป

ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

1. การฝึกอบรมแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

                   1.1 การศึกษาภาษาจีนกลางระยะสั้น ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน (1 เทอม)

                         ณ มหาวิทยาลัยที่นครเฉิงตูกำหนด

                   1.2 การแลกเปลี่ยนการทำงานระยะสั้นระหว่างบุคลากรของทั้งสองเมือง

                         การเดินทางไปแลกเปลี่ยนการทำงานกับเทศบาลนครเฉิงตูเฉพาะด้าน เช่น ด้าน

                         สิ่งแวดล้อม ด้านการวางผังเมือง ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม      ข้อตกลงระหว่างสองเมืองในลักษณะต่างตอบแทน

                   1.3 การสัมมนาบุคลากรเมืองพี่เมืองน้องของนครเฉิงตู เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้น                         ปีละ 1 หรือ 2 ครั้ง โดยนครเฉิงตูจะเป็นผู้เชิญเมืองพี่เมืองน้องต่อไป เพื่อสร้างความ                      เข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างบุคลากรของเมือง อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความ               ร่วมมือร่วมกันต่อไป 

                    คุณสมบัติของผู้สมัคร

                   (1) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

                   (2) มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน

                   (3) จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี

                   (4) สุขภาพแข็งแรง

                   (5) ได้รับการอนุมติจากหัวหน้าหน่วยงาน

                       ทั้งนี้ การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการศึกษาอบรมหรือการแลกเปลี่ยนการทำงานในแต่ละประเภท จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องในลักษณะต่างตอบแทนและ การพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ ร่างกายและจิตใจ  

 

2. ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วไป

                   นักเรียน นักศึกษา (มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร) ที่ประสงค์จะศึกษาต่อ ณ นครเฉิงตู โดยนครเฉิงตูยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ แบ่งออกเป็น

                   ระดับปริญญาตรี จำนวนเงิน 20,000 หยวนต่อปี

                   ระดับปริญญาโท จำนวนเงิน 25,000 หยวนต่อปี

                   ระดับปริญญาเอก จำนวนเงิน 30,000 หยวนต่อปี

 

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Foreign and Oversea Chinese Affairs

                                    of Chengdu Municipal People’s Government

                           Email: jiaoliubu2014@126.com 

 

ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2224 8176 หรือ 1521

intro: 

โครงการทุนฝึกอบรมแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วไป ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่มา: 
สกต
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, สิงหาคม 23, 2019 - 11:30


Main menu 2

by Dr. Radut