Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

การประชุม The 15th Conference on Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia

 

                 นางสาวพรทิพย์ พรชีวทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานการต่างประเทศ และผู้แทนจากสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม The 15th Conference on Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 ณ ไทเป ไต้หวัน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เมืองใหญ่ของทวีปเอเชีย ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างประเทศ รวมถึงเรียนรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดและส่งเสริมมาตรการตอบสนองต่อโรคติดต่อในเอเชียจำนวนมาก ทั้งนี้ การประชุมฯประกอบด้วยหัวข้อหลัก 5 หัวข้อ ได้แก่ การฉีดวัคซีน (Vaccination)และการบริหารจัดการการระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ (influenza) วัณโรค โรคติดต่อนำโดยยุง เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ โรคซิฟิลิส

               ในโอกาสดังกล่าว ผู้แทนจากสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ นางสาวฉันทพัทธ์ พฤกษะวัน นายแพทย์ชำนาญการ สำนักอนามัย นำเสนอในหัวข้อ สถานการณ์และมาตรการควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุง (Situation and Control Measures Against Mosquito-Borne Infection In Bangkok From 2018 to 2019) นายฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายแพทย์ชำนาญการ สำนักอนามัย นำเสนอในหัวข้อการเร่งยุติปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในกรุงเทพมหานคร (Accelerating ending AIDS in Bangkok) นายณัฐพงษ์ จิตรุ่งเรืองนิจ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ นำเสนอในหัวข้อโรคซิฟิลิสและโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด: สถานการณ์ปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร บทเรียนจากประสบการณ์ทางคลินิกของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (Syphilis and congenital syphilis: Current situation in Bangkok and lessons learned from clinical experience at Charoenkrung Pracharak hospital) นางสาววัทนี ทวีสิทธิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกลาง นำเสนอในหัวข้อไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานครในปี ค.ศ.2019 (Flu in BANGKOK 2019) ทั้งนี้ ได้มุ่งนำเสนอสภาพปัญหาและสถานการณ์ของโรคติดต่อนำโดยยุง การติดเชื้อเอชไอวี โรคซิฟิลิสและไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งมาตรการการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร โดยใช้นวัตกรรมและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ

               นอกจากนี้ คณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานครยังได้ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลไทเป สาขา Heping ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีชั้นพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อกลุ่มรุนแรง โรคอุบัติใหม่ และ โรคติดเชื้อที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง เช่น พิษสุนัขบ้า, SARS, Ebola,ไข้เหลือง,ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะมีการคัดแยกผู้ป่วยที่สงสัยตั้งแต่ที่ห้องฉุกเฉิน เพื่อเข้าตึกโดยทางแยก และ ไปอยู่หอผู้ป่วยแบบห้องแยก ทั้งระบบ เป็นระบบป้องกันการแพร่เชื้อทางอากาศ โดยระบบ Negative Pressure หลังจากนั้น ได้ศึกษาดูงาน ณ Rainbow Queer เป็นการทำงานโดยกลุ่ม NGO ที่ทำงานในชุมชน โดยเน้นการให้ความรู้ และ ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ทั้งตรวจเลือดและน้ำลายในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง LGBTQ อีกทั้งยังมีการดูแลทางด้านสุขภาพจิต ด้วย

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, กันยายน 2, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut