Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Urban Planning for Sister Cities along the Belt and Road”

          ข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 2 คนจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองและสำนักงานการต่างประเทศได้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชานจีน ระหว่างวันที่ 15 – 22 กันยายน 2562 เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Urban Planning for Sister Cities along the Belt and Road” ซึ่งจัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกรุงปักกิ่งกับเมืองพี่เมืองน้องด้านการวางผังเมืองในมุมมองที่หลากหลาย โดยกรุงปักกิ่งได้เชิญผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รวมจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา ศรีลังกา มองโกเลีย ยูเครน เคนยา ตุรกีและเดนมาร์ก ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับทราบข้อมูลด้านการวางผังเมืองของกรุงปักกิ่งผ่านการบรรยายและศึกษาข้อมูลสถานที่ในประเด็นดังต่อไปนี้

          1. การบรรยาย ประกอบด้วย การวางผังเมืองของกรุงปักกิ่ง การวางผังเมืองและอนุรักษ์กรุงปักกิ่งในฐานะเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การวางผังเมืองในเขตศูนย์กลางระดับรอง เมืองฟองน้ำในเขตทงโจว การวางผังเมืองของท่าอากาศยานนานาชาติต้าชิงและการวางแผนการขนส่งครบวงจรของกรุงปักกิ่ง การวางผังพื้นที่ให้บริการครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมระดับสูงในเขตพื้นที่โชกัง

          2. การศึกษาข้อมูลสถานที่ ประกอบด้วย พื้นที่เมืองเก่าเฉียนเหมิน โครงการนำร่องเมืองฟองน้ำและสวนป่าแกรนด์คะแนล เส้นทางจักรยานจากพื้นที่หุยหลงกวงไปยังชางตี้และศูนย์กลางการขนส่งเป่ยหยุน

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อาทิตย์, กันยายน 15, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut