Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ICLEI

ICLEI : Local Governments for Sustainability รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

File:Iclei logo.gif

เกี่ยวกับ ICLEI

        รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Local Governments for Sustainability: ICLEI) เป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วยรัฐบาลท้องถิ่นกว่า 1,220 แห่ง ภายใต้กรอบความผูกพันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมาชิกองค์กรมาจากประเทศต่างๆ 70 ประเทศซึ่งมีพลเมืองรวมกันกว่า 569,885,000 คน

       ICLEI เป็นสมาคมระหว่างประเทศแห่งรัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรของรัฐบาลท้องถิ่นทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคซึ่งตกลงเข้าร่วมข้อผูกพันในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

      ICLEI ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการข้อมูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ แบ่งปันความรู้ และสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อดำเนินการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น หลักการพื้นฐานของเราคือการริเริ่มจากระดับท้องถิ่นจะนำไปสู่หนทางที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1990

       ICLEI จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1990 ในนาม “องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (The International Council for Local Environmental Initiatives) โดยมีรัฐบาลท้องถิ่นกว่า 200 แห่งจาก 43 ประเทศเข้าร่วมการประชุมก่อตั้งระหว่างการประชุม World Congress แห่งรัฐบาลท้องถิ่นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (World Congress of Local Governments for a Sustainable Future) ซึ่งเป็นการประชุมสถาปนาองค์กร ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก

เกี่ยวกับชื่อ

       องค์กรใช้ชื่อว่า “รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Local Governments for Sustainability: ICLEI)” โดยในปี 2003 สมาชิกของ ICLEI ได้ลงมติให้แก้ไขพันธกิจ ข้อบังคับ และชื่อขององค์กรเพื่อสื่อถึงบทบาทที่กำลังท้าทายรัฐบาลท้องถิ่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (The International Council for Local Environmental Initiatives) จึงเปลี่ยนชื่อเป็น“รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Local Governments for Sustainability: ICLEI) โดยมีภารกิจที่กว้างขึ้นในการรับมือกับประเด็นเรื่องความยั่งยืน

 

Link : www.iclei.orgMain menu 2

by Dr. Radut