Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

Global Design Cities Organization

                

      

       Global Design Cities Organization (GDCO) เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านนโยบายการออกแบบผังเมืองของโลกซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมืองต่างๆ ทั่วโลกได้มีโอกาสร่วมกันหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตภายใต้นโยบายการออกแบบซึ่งรวมถึงการออกแบบผังเมือง

       ในการประชุม World Design Cities Summit ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ผู้แทนจาก 32 เมืองได้เห็นพ้องถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการออกแบบผังเมือง อันนำไปสู่ข้อตกลงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GDCS ทุก 2 ปี โดยเริ่มต้นในปี 2544

  

       หลังการพิจารณากลั่นกรองอย่างถี่ถ้วน เมืองหยางโจวของจีนได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GDCS ครั้งแรก ทั้งนี้ การประชุม GDCS ณ เมืองหยางโจวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2555 โดยจะมีการสถาปนาสมัชชาองค์กร เพื่อเป็นการเปิดตัวองค์กรต่อประชาคมโลกไปพร้อมกัน

 

วิสัยทัศน์

       GDCO จะสรรหาแนวทางในการจัดหาทรัพยากรการออกแบบผังเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและแก้ไขปัญหาของเมือง (อาทิ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม) ทั้งในเขตเศรษฐกิจที่ยังมิได้พัฒนาและที่พัฒนาก้าวหน้าแล้ว อันจะช่วยเสริมสร้างดัชนีความสุขของประชากรทั่วทุกมุมโลก

GDCO จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังต่อไปนี้:-

                 

 

  Link : http://www.gdcsummit.orgMain menu 2

by Dr. Radut