Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะผู้แทนจากกองตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนกรุงเทพมหานคร

            เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายทศพล สุภารี ผู้อำนวยการส่วนออกแบบระบบการจราจร สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักฯ และสำนักงานการต่างประเทศได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซียและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักการจราจรและขนส่ง เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 โดยผู้อำนวยการฯ ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานครและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและขนส่ง เช่น ระบบเครือข่ายถนน สัญญาณไฟจราจร การขยายระบบราง การพัฒนาเส้นทางขนส่งทางเลือก การเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริการเดินทางแบบล้อ - ราง - เรือ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เช่น การควบคุมและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยเฉพาะเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนตร์ การส่งเสริมวินัยจราจร การให้ความรู้ด้านการเดินทางที่ปลอดภัยแก่นักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, ธันวาคม 18, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut