Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

Mr. Masahide Adachi ผู้อำนวยการ CLAIR Singapore และคณะผู้แทนจำนวน ๖ คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

 

 

 

Mr. Masahide Adachi ผู้อำนวยการ CLAIR Singapore

(The Japan Council of Local Authorities for International Relations, Singapore Representative Office)

และคณะผู้แทนจำนวน ๖ คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการ Japan-Thailand Regional Exchange Promotion Program

ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศไทย 

 

นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

พร้อมด้วยผู้ช่วย-เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (นางสาวนันทนา ผ่องเภสัช และนายชนพล ศรีรัตนพัฒน์)

ให้การต้อนรับคณะฯ และนำเสนอการบริหารงานและอำนาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสภาฯ ๔ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

 

              

 

 

 

หัวหน้าที่สถานีสูบน้ำพระโขนงและเจ้าหน้าที่ กองระบบอาคารบังคับน้ำ  สำนักการระบายน้ำ

ให้การต้อนรับคณะฯ และบรรยายสรุปงานการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก

พร้อมนำคณะฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถานีสูบน้ำพระโขนง ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถานีสูบน้ำพระโขนง 

 

 

             

 

 

 

 

วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 16, 2013


Main menu 2

by Dr. Radut