Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

แผนงาน/โครงการ

ลักษณะงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดน เมืองในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกมีการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างเมืองต่อเมือง และสร้างองค์การเครือข่ายระหว่างเมือง( Regional City Networks )
 2. เมืองทั่วโลกส่งเสริมมิตรภาพและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาเมือง รวมถึงการร่วมมือกันรักษาสภาพแวดล้อมของโลกที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลก 
 3. กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยและเมืองที่มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยกรุงเทพมหานคร
  ได้ดำเนินความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ดังนี้

 

ลักษณะของความร่วมมือและความสัมพันธ์ต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

 1. การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมือง (Sister Cities) กรุงเทพมหานครได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะเมืองพี่เมืองน้องโดยดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องกับ 32 เมือง 17 ประเทศ
 2. ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและเครือข่ายเมือง กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งที่เป็นองค์กรระดับชาติและองค์การระหว่างประเทศระดับท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายเมืองกับ 7 องค์กร
 3. การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับ
  สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 74 สถานทูต

 

การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมือง(Sister Cities)

    กรุงเทพมหานครได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับเมืองสำคัญ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกโดยกำหนดข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันในด้านต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ ที่สามารถทำได้ ซึ่งมีรูป แบบความสัมพันธ์ เช่น การสถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ข้อตกลงความสัมพันธ์ฉันมิตร( Friendship Agreement )  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว และดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องกับ 32 เมือง 17 ประเทศ

เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) 32 เมือง

 1. กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
 2. กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 3. กรุงมอสโก  สหพันธรัฐรัสเซีย
 4. เมืองเซ็นปีเตอร์สเบิร์ก  สหพันธรัฐรัสเซีย
 5. กรุงปูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี
 6. กรุงมะนิลา  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 7. กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 8. นครอัสตานา สาธารณรัฐคาซักสถาน
 9. เมืองแต้จิ๋ว สาธารณรัฐประชาชนจีน
 10. จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 11. กรุงโซล  สาธารณรัฐเกาหลี
 12. นครกวางโจว  สาธารณรัฐประชาชนจีน
 13. เมืองโลซาน  สมาพันธรัฐสวิส
 14. กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 15. นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 16. นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
 17. นครฉ่งชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 18. เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 19. กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี
 20. เมืองจอร์จทาวน์ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 21. จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
 22. กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
 23. เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 24. กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 25. มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 26. นครอู้ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
 27. นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 28. เซินเจิ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
 29. ลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
 30. ต้าเหลียน  สาธารณรัฐประชาชนจีน
 31. ปอร์โต่ สาธารณรัฐโปรตุเกส
 32. เว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 

 

ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและเครือข่ายเมือง

    กรุงเทพมหานครได้เป็นสมาชิกความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งที่เป็นองค์กรระดับชาติและองค์การระหว่างประเทศระดับท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายเมือง และความร่วมมือกับกลุ่มเมืองที่รวมตัวกันเพื่อร่วมมือกันดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน มีความสัมพันธ์กับ 11  องค์การ ดังนี้

1. The Asian Network of Major Cities 21 (ANMC 21) เครือข่ายเมืองใหญ่
ของเอเชีย 21

       มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมมือกันดำเนินโครงการร่วม (Joint Project) เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมือง ในด้านต่างๆ ปัจจุบันมีโครงการร่วม 18 โครงการ ซึ่ง
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม 6 โครงการด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อนามัยและสังคม ซึ่งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละโครงการ

 

 

2. Asia Metropolis Summit ( Asia 11 + 1 ) การประชุม 11 มหานครของเอเชีย
บวก 1 ภูมิภาคคันไซ

    นครโอซากา ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคคันไซประเทศญี่ปุ่น (ภาคตะวันตก) โดยมีเมืองในภูมิภาคเอเชีย 11 เมืองบวกกับเมืองในประเทศญี่ปุ่น 7 เมือง ได้ตกลงร่วมกันที่จะจัดตั้งเครือข่ายเมือง (Urban Network) เรียกชื่อว่า Asia 11 + 1 (Asia Eleven plus one) เพื่อร่วมมือกันดำเนินการให้เอเชียเติบโตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

3. Asian Pacific City Summit การประชุมของเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

       ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเมืองระหว่างเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีสมาชิกจำนวน 19 เมือง สำนักเลขานุการตั้งอยู่ที่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีการจัดประชุมใหญ่ระดับผู้นำเมืองทุก 2 ปี และจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่เตรียมการก่อนการประชุมใหญ่ โดยมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการควบคู่ไปด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลของเมืองที่เป็นเจ้าภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาเมืองต่อไป

 

4. C 40 Cities Climate Leadership Group กลุ่ม 40 เมืองผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ 

      ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของเมืองใหญ่เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยน แปลง เนื่องจากเมืองควรมีบทบาทสำคัญในการช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนเพราะเป็นแหล่ง ใหญ่ในการก่อให้เกิดปัญหา จึงได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเมืองผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 53 เมือง

5. CITYNET ( The Regional Network of Local Authorities for Management if Human Settlements in Asia and Pacific )   เครือข่ายความร่วมมือส่วนภูมิภาคว่าด้วย

การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในเอเชียและแปซิฟิก)                                                        

    ก่อตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกขององค์การสหประชาชาติ (UN-ESCAP) ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างเมืองต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเมืองอย่างเป็นระบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นเมือง องค์กรและภาคเอกชนจาก 22 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า 100 ราย

6. CLAIR ( The Japan Council of Local Authorities  for International Relations ) คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

     เป็นหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการสนับ สนุนการดำเนินงานด้านต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ ญี่ปุ่นโดยส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของญี่ปุ่นกับต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ด้วยการสนับสนุนด้านข้อมูลต่างประเทศ การประสานงาน การอำนวยความสะดวก และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การดำเนินการด้านต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นญี่ปุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

             

 

7. Metropolis ( World Association of the Major Metropolis ) สมาคมมหานครสำคัญของโลก    

     ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกและเป็นกระบอกเสียงให้กับเมืองสมาชิกในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของเมืองในเวทีระหว่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง วัตถุประสงค์สำคัญขององค์กรเพื่อสามารถควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองให้ดียิ่งขึ้น Metropolis เป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่างประเทศใหญ่ ๆ เช่น UN  WHO World Bank

   

8. การประชุม Asia Pacific City Summit

       การประชุม Asia Pacific City Summit ประจำปี 2011 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ธุรกิจของเมือง (The Business of Cities)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางธุรกิจ การค้า การลงทุน และผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งผู้ให้การ สนับสนุน ตลอดจนการพัฒนาเชิงภาคีระหว่างองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน    

 

 

9. รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Local Governments for Sustainability: ICLEI)

      รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วยรัฐบาลท้องถิ่นกว่า 1220 แห่ง ภายใต้กรอบความผูกพันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมาชิกองค์กรมาจากประเทศต่างๆ 70 ประเทศซึ่งมีพลเมืองรวมกันกว่า 569,885,000 คน องค์กรดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในการประชุม World Congress แห่งรัฐบาลท้องถิ่นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (World Congress of Local Governments for a Sustainable Future) ซึ่งเป็นการประชุมสถาปนาองค์กร ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก โดยมีรัฐบาลท้องถิ่นกว่า 200 แห่งจาก 43 ประเทศเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก

 

                10. Global Design Cities Organization

     Global Design Cities Organization (GDCO) เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านนโยบายการออกแบบผังเมืองของโลกซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมืองต่างๆ ทั่วโลกได้มีโอกาสร่วมกันหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตภายใต้นโยบายการออกแบบซึ่งรวมถึงการออกแบบผังเมือง ทั้งนี้ ในการประชุม World Design Cities Summit ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ผู้แทนจาก 32 เมืองได้เห็นพ้องถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการออกแบบผังเมือง อันนำไปสู่ข้อตกลงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GDCS ทุก 2 ปี โดยเริ่มต้นในปี 2544

 

11. การประชุม “ASEM Meeting for Governors and Mayors"

     กรุงจาการ์ตาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียรับเป็นเจ้าภาพฯ เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเมืองให้เกิด ความยั่งยืนโดยเน้นความร่วมมือกับ เมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนและยุโรป เช่นการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี การรวมกันเป็นเมืองการอพยพย้ายถิ่น การรวมกันเป็นสังคมที่ยั่งยืนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งจัดเป็นการ ประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2553 มีเมืองต่างๆ เข้าร่วม ประชุมหลายเมือง อาทิ เช่น กรุงเวียงจันทร์ กรุงบันดาเสรีเบกาวัล กรุงโซล กรุงเฮลซิงกิ กรุงเบอร์ริน กรุงโตเกียว กรุงเทพมหานคร ร่วมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ที่เป็นตัวแทนของเมืองพี่เมืองน้องของกรุงจาการ์ตาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมการประชุมเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2553 และเป็นประธานการประชุมในภาคที่ 3 ในหัวข้อความยั่งยืนของการพัฒนาในการจัดการกับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศ

 

 

แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2555

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2555

 

แผนงานโครงการด้านต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2556

 1. การจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
 2. การเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ
 3. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองผ่านองค์กรระหว่างประเทศในระดับเมือง
 4. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและชุมชนชาวต่างประเทศในประเทศไทย
 5. การส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก
 6. การจัดตั้ง ASEAN Cities Forum


Main menu 2

by Dr. Radut