Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลเมือง

ข้อมูลเมือง

ตามสำเนียงจีนกลาง หรือ ชิมจุ่ม ตามสำเนียงแต้จิ๋ว (จีน: 深圳; พินอินShēnzhènพินอินกวางตุ้ง : sam1 zan3 :) เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยก่อนเมืองเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทั้งจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

จากการที่อยู่ใกล้ชิดกับฮ่องกงซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความเจริญ เซินเจิ้นจึงถูกสร้างให้เป็นเหมือนพื้นที่ทดลองแบบ Capitalism แบบสังคมนิยมของจีน และลักษณะที่ตั้งถูกเลือกเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากฮ่องกงให้เข้ามาลงทุนจนในที่สุดกลายเป็นเมืองใหญ่ บริเวณสามเหลี่ยมแม่น้ำ จัดเป็นไข่มุกทางเศรษฐกิจแห่งสำคัญทางตอนใต้ของประเทศจีน และเป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งแน่นอนว่าเมืองเซินเจิ้นก็มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับนานาชาติให้ได้ภายในปี 2005 โดยพุ่งเป้าไปที่การเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีและวิทยาการชั้นสูง ศูนย์กลางลอจิสติกส์ ศูนย์กลางการเงินนานาชาติระดับภูมิภาค และแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลเซินเจิ้นสามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศได้เป็นอันดับ 4 ในจำนวนเมืองระดับกลางและสูงในประเทศ มีปริมาณเศรษฐกิจมากเทียบเท่ามณฑลระดับกลาง และยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีผลกำไรทางธุรกิจดีที่สุด

Agreement PDF File


ความตกลง

กรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทย และเมืองเซินเจิ้นแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ภาคี”

                เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางตามความปรารถนาร่วมกันที่จะเสริมสร้างความเข้าใจ และไมตรีจิตระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเซินเจิ้น และ โดยคำนึงถึงความสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ระหว่างกันเป็นเวลาช้านานได้บรรลุความเข้าใจร่วมกัน ดังต่อไปนี้

1. คู่ภาคีจะร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งและการพัฒนาร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน ภายในขอบเขตหน้าที่ของตนและเท่าที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับในประเทศของคู่ภาคีจะอนุญาต

2. คู่ภาคีจะร่วมมือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและพันธกรณีระหว่างประเทศของคู่ภาคี

3. คู่ภาคีจะส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนติดต่อกันโดยตรงเพื่อร่วมมือกันตามบันทึกความเข้าใจนี้  คู่ภาคีจะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ของคู่ภาคี

4. คู่ภาคีจะหารือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับรูปแบบและแผนงานความร่วมมือในการอนุวัติตามบันทึกความเข้าใจนี้ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกันเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้แผนงานดังกล่าวมีความก้าวหน้า เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจัง

5. บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันลงนาม และจะมีผลบังคับใช้อยู่จนกระทั่งภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ๖ เดือนล่วงหน้าให้ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงเจตนาที่จะบอกเลิกบันทึกความเข้าใจนี้

ลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยจัดทำต้นฉบับเป็นภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมจำนวนหกฉบับ ทุกฉบับมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ในกรณีที่มีความแตกต่างกันในการตีความ ให้ใช้ตัวบทภาษาอังกฤษเป็นสำคัญชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Chen Rugui (Update 11-10-2561)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
117-20 พ.ค.56ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน International Cultural Industries Fair (ICIF) เมืองเซินเจิ้น
216 - 21 พฤศจิกายน 2556กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน China Hi tec Fair 2013 เมืองเซินเจิ้น
3วันที่ 9 มีค 2557 Mr. Wang Rong เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองเซินเจิ้นและคณะฯ รวม 6 คน เยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์และลงนาม MOU กรุงเทพมหานคร
410 กรกฎคม 2558รองนายกเทศมนตรีเมืองเซินเจิ้น (นายอ้าย เสวียฟง) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กรุงเทพมหานคร
516 - 21 พฤศจิกายน 2558นายซู ฉิน นายกเทศมนตรีเมืองเซินเจิ้น และในฐานะประธานกรรมการผู้จัดงาน China Hi-Tech Fairg เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน 18th China Hi-Tech Fair 2016 เมืองเซินเจิ้น
612 - 17 กรกฎาคม 2559เมืองเซินเจิ้น เชิญ กทม. ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการ "One Belt, One Road Young Makers Camp among Asian Countries: Make with Shenzhen" ระหว่างวันที่ 12-17 กค 59 เมืองเซินเจิ้น
716 - 21 พฤศจิกายน 2559กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน 18th China Hi-Tech Fair 2016 เมืองเซินเจิ้น
811 - 13 พฤษภาคม 2560เจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศเข้าร่วม The Liaisons Conference for International Department of Sister Cities (during ICIF) เมืองเซินเจิ้น
911 - 15 พฤษภาคม 2560รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอำนวย นิ่มมะโน) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชกรกรุงเทพมหานคร ในการเข้าร่วมงาน The 13th China (Shenzhen) International Cultural Industries Fair เมืองเซินเจิ้น
1012 - 16 มีนาคม 2561เมืองเซินเจิ้นส่งผู้แทนจำนวน 2 คน เข้าร่วมงาน Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation 2018 กรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut