Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลเมือง

ข้อมูลเมือง

ตามสำเนียงจีนกลาง หรือ ชิมจุ่ม ตามสำเนียงแต้จิ๋ว (จีน: 深圳; พินอินShēnzhènพินอินกวางตุ้ง : sam1 zan3 :) เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยก่อนเมืองเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทั้งจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

จากการที่อยู่ใกล้ชิดกับฮ่องกงซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความเจริญ เซินเจิ้นจึงถูกสร้างให้เป็นเหมือนพื้นที่ทดลองแบบ Capitalism แบบสังคมนิยมของจีน และลักษณะที่ตั้งถูกเลือกเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากฮ่องกงให้เข้ามาลงทุนจนในที่สุดกลายเป็นเมืองใหญ่ บริเวณสามเหลี่ยมแม่น้ำ จัดเป็นไข่มุกทางเศรษฐกิจแห่งสำคัญทางตอนใต้ของประเทศจีน และเป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งแน่นอนว่าเมืองเซินเจิ้นก็มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับนานาชาติให้ได้ภายในปี 2005 โดยพุ่งเป้าไปที่การเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีและวิทยาการชั้นสูง ศูนย์กลางลอจิสติกส์ ศูนย์กลางการเงินนานาชาติระดับภูมิภาค และแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลเซินเจิ้นสามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศได้เป็นอันดับ 4 ในจำนวนเมืองระดับกลางและสูงในประเทศ มีปริมาณเศรษฐกิจมากเทียบเท่ามณฑลระดับกลาง และยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีผลกำไรทางธุรกิจดีที่สุด

Agreement PDF File


ความตกลง

กรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทย และเมืองเซินเจิ้นแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ภาคี”

                เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางตามความปรารถนาร่วมกันที่จะเสริมสร้างความเข้าใจ และไมตรีจิตระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเซินเจิ้น และ โดยคำนึงถึงความสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ระหว่างกันเป็นเวลาช้านานได้บรรลุความเข้าใจร่วมกัน ดังต่อไปนี้

1. คู่ภาคีจะร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งและการพัฒนาร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน ภายในขอบเขตหน้าที่ของตนและเท่าที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับในประเทศของคู่ภาคีจะอนุญาต

2. คู่ภาคีจะร่วมมือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและพันธกรณีระหว่างประเทศของคู่ภาคี

3. คู่ภาคีจะส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนติดต่อกันโดยตรงเพื่อร่วมมือกันตามบันทึกความเข้าใจนี้  คู่ภาคีจะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ของคู่ภาคี

4. คู่ภาคีจะหารือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับรูปแบบและแผนงานความร่วมมือในการอนุวัติตามบันทึกความเข้าใจนี้ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกันเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้แผนงานดังกล่าวมีความก้าวหน้า เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจัง

5. บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันลงนาม และจะมีผลบังคับใช้อยู่จนกระทั่งภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ๖ เดือนล่วงหน้าให้ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงเจตนาที่จะบอกเลิกบันทึกความเข้าใจนี้

ลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยจัดทำต้นฉบับเป็นภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมจำนวนหกฉบับ ทุกฉบับมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ในกรณีที่มีความแตกต่างกันในการตีความ ให้ใช้ตัวบทภาษาอังกฤษเป็นสำคัญชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Xu Qin (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
117-20 พ.ค.56Shenzhen เชิญ ผว.กทม. ร่วมงาน Int'l Cultural Industries Fair (ICIF) 17-20 พ.ค.56 นครเสิ่นเจิ้น
2วันที่ 16-21 พย 56เมืองเสิ่นเจิ้น เชิญ กทม. ร่วมงาน China Hi tec Fair ระหว่างวันที่ 16-21 พย 56 นครเสิ่นเจิ้น
3วันที่ 9 มีค 2557 Mr. Wang Rong เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองเสิ่นเจ้น และคณะ รวม 6 คน เยือน กทม เพื่อกระชับ คสพ และลงนาม MOU วันที่ 9 มีค 2557 (เยี่ยมคารวะ ผว ห้องอมรพิมาน 15.30 น ลงนาม MOU ห้องรัตนโกสินทร์ เวลา 16.00 น และเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ ห้องศาลาทิพย์ รร แชงกรี-ลา 19.00 น ) กรุงเทพมหานคร
4วันที่ 10 กค 58คณะผู้แทนนครเสิ่นเจิ้นเยือน กทม เพื่อลงนามสถาปนา คสพ เมืองพี่เมืองน้อง ในวันที่ 10 กค 58 กรุงเทพมหานคร
5วันที่ 16-21 พย 58 นาย Xu Qin, Mayor of Shenzhen, Chairman of China Hi-Tech Fair Organizing Committee เชิญ ผว กทม ร่วมงาน China Hi-Tech Fair 2015 วันที่ 16-21 พย 58 ณ เมืองเสิ่นเจิ้น นครเสิ่นเจิ้น
6วันที่ 4-6 ธ.ค. 58The 2nd China (Shenzhen) International Tourism Expo ระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. 58 ณ Shenzhen, China นครเสิ่นเจิ้น
716-18 มิย 59นครเสิ่นเจิ้น เชิญ ผว ร่วมประชุม The Fourth Shenzhen International Low Carbon City Forum ณ นครเสิ่นเจิ้น ระหว่าง 16-18 มิย 59 นครเสิ่นเจิ้น
8วันที่ 12-17 กค 59เมืองเสิ่นเจิ้น เชิญ กทม. ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการ "One Belt, One Road Young Makers Camp among Asian Countries: Make with Shenzhen" ระหว่างวันที่ 12-17 กค 59 นครเสิ่นเจิ้น

 Main menu 2

by Dr. Radut