Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้อมูลเมือง

ข้อมูลเมือง

ครโฮจิมินห์ หรือ โฮจิมินห์ซิตี (เวียดนาม: Thành phố Hồ Chí Minh; อังกฤษ: Ho Chi Minh City, ตัวย่อ HCMC) หรือชื่อเดิมไซ่ง่อน (อังกฤษ: Saigon; เวียดนาม: Sài Gòn ส่ายก่อน) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม จากประชากรร้อยละ 7.5 ของประเทศ แต่มีจีดีพีถึงร้อยละ 20.2 และการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ

ประวัติศาสตร์

ไซ่ง่อนในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อนเรียกว่า แปรยนคร ต่อมาเมื่อแยกเป็นประเทศเวียดนาม ไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เมื่อเวียดนามเหนือยึดได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น นครโฮจิมินห์ ตามชื่อผู้นำเวียดมินห์ คือ โฮจิมินห์

การคมนาคม

ชาวเวียดนามในนครโฮจิมินห์ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ มีรถแท็กซี่บริการโดยมีหลายบริษัท และมีรถประจำทางบริการ เรียกว่า ไซ่ง่อนบัส (Saigon Bus) ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต (Tân Sơn Nhất) เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามในด้านจำนวนผู้โดยสารตั้งอยู่ใจกลางนครโฮจิมินห์ อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานนานาชาติล็องถั่ญ (Long Thành) จะสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2020 และจะกลายเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดแทน

บรรยากาศทั่วไปในเมืองโฮจิมินห์

    

เว็บไซต์

http://www.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspx

ความตกลง  : Agreement on Establishment of Friendly Relations

 


ความตกลง

           คณะกรรมการประชาชนแห่งนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย (ในที่นี้จะเรียกว่า “ทั้งสองฝ่าย”)

                ด้วยเจตจำนงที่จะสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรไทยในฐานะที่เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์

                จึงเห็นพ้องในประเด็นดังนี้

๑. ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและจะสร้างกลไกในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอำนาจ บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน ความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกัน โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและนโยบายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรไทย รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่ลงนามโดยทั้งสองประเทศ หรือทั้งสองประเทศเป็นคู่สัญญา

๒. ทั้งสองฝ่ายจะจัดการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทบทวนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามความตกลงนี้ และเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

๓. ทั้งสองฝ่ายจะจัดสภาพแวดล้อมและข้อมูลพื้นฐานที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีความถนัดและจะได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน การศึกษาและการฝึกอบรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การวางผังเมือง การพัฒนา และสิ่งแวดล้อม

๔. ความตกลงนี้ไม่ใช่การสร้างพันธกรณีที่เป็นข้อผูกมัดทั้งสองฝ่าย และจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางทั้งสองฝ่ายในการบังคับใช้มาตรการและการดำเนินการในกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ   

๕. ทั้งสองฝ่ายจะจัดเตรียมทรัพยากรด้านการเงินเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและการจัดกิจกรรมให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

๖.  สำนักกิจการภายนอกของนครโฮจิมินห์ และกองการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร  จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตาม   ความตกลงนี้

๗.  ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย และจะมีผลใช้บังคับใช้เป็นเวลาห้าปี เมื่อครบกำหนดเวลาความตกลงนี้จะถือว่ามีการต่ออายุโดยอัตโนมัติให้มีผลใช้บังคับต่อไปในกำหนดระยะเวลาเดียวกัน หากไม่มีฝ่ายใดแสดงเจตจำนงที่จะยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดือน ทั้งนี้ กิจกรรมหรือโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

๘.  การแก้ไขเนื้อหาความตกลงนี้ทำได้โดยทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้พิจารณาบนพื้นฐานของความตกลงร่วมกัน ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการตีความ การนำไปใช้ หรือการดำเนินการตามกรอบของความตกลงนี้จะกระทำได้โดยการปรึกษาหารือกันฉันมิตรระหว่างทั้งสองฝ่าย

                ความตกลงนี้ลงนามที่นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ จัดทำต้นฉบับเป็นภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทุกฉบับมีความหมายถูกต้องตรงกัน ในกรณีที่มีการตีความแตกต่างกัน จะใช้ข้อความในภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Nguyen Thanh Phong (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
110 - 11 กันยายน 2556ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน Lower Mekong Tourism Cities Mayor Summit  นครโฮจิมินห์
211 – 13 กันยายน 2557นครโฮจิมินห์เชิญร่วมงาน Int'l Travel Expo in Ho Chi Minh City - ITE HCMC 2014 ระหว่าง 11-13 กย 57 นครโฮจิมินห์
32 – 4 เมษายน 2558ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางเยือนนครโฮจิมินห์   นครโฮจิมินห์
411 – 12 กันยายน 25558นครโฮจิมินห์เชิญร่วมงาน Int'l Travel Expo in Ho Chi Minh City - ITE HCMC 2014 นครโฮจิมินห์
54 – 6 สิงหาคม 2559นายกเทศมนตรีนครโฮจิมินห์ เยือนกรุงเทพมหานครเพื่อฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนามและร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดเถื่อเทียนเว้ กรุงเทพมหานคร
66 – 8 กันยายน 2559นครโฮจิมินห์เชิญ ผว กทม ร่วมประชุม Business Partner Cities Roundtable 2016  นครโฮจิมินห์
78-10 กันยายน 2559นครโฮจิมินห์เชิญ ผว.กทม. และผู้แทนด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน The 12th International Travel Expo in Ho Chi Minh City โดยเรียนเชิญ ผว.กทม. ร่วมพิธีเปิดวันที่ 7 ก.ย. 59 เวลา 18.00 น. นครโฮจิมินห์
812 - 16 มีนาคม 2561ผู้แทนจากนครโฮจิมินห์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ Ms. Nguyen Thi Tuyen (Official from Division of Political and Economic Affairs, Department of External Relations) เข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) กรุงเทพฯ
921 มิถุนายน 2561นครโฮจิมินห์ เชิญร่วมงาน The 8th Tourism Promotion Organization for Asia Pacific Cities (TPO) Forum ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐเวียดนาม นครโฮจิมินห์

 Main menu 2

by Dr. Radut