Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้อมูลเมือง

       เวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง ในพิกัด 17°58' เหนือ, 102°36' ตะวันออก (17.9667, 102.6) ประชากรในตัวเมืองมีประมาณ 200,000 คน (ค.ศ. 2005) แต่ประชากรทั้งหมด ที่อาศัยในกำแพงนครเวียงจันทน์ เชื่อว่ามีอยู่ถึงกว่า 730,000 คน

ประวัติศาสตร์

       พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงสถาปนาเวียงจันทน์ขึ้นเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เมื่อ พ.ศ. 2103 ครั้นเมื่อล้านช้างเสื่อมอำนาจลง ในปี พ.ศ. 2250 เวียงจันทน์กลายเป็นอาณาจักรอิสระ เรียกว่า อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2321 เจ้าพระยาจักรีของไทย (ในสมัยกรุงธนบุรี) ยกทัพมาปราบดินแดนลาวทั้งหมด อาณาจักรเวียงจันทน์ตกเป็นประเทศราชของไทยนับตั้งแต่นั้นมา

       พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์แห่งเวียงจันทน์องค์สุดท้ายพยายามรวบรวมกำลังเพื่อก่อการกบฏและกู้ชาติจากไทย รัฐบาลไทยจึงส่งกองทัพยกขึ้นมาปราบปรามเมืองเวียงจันทน์ และจับเจ้าอนุวงศ์ไปลงโทษที่กรุงเทพ ส่วนเมืองเวียงจันทน์นั้นถูกทำลายย่อยยับ เหลือรอดเพียงแต่พระอารามสำคัญไม่กี่แห่ง เช่น หอพระแก้ว วัดสีสะเกด เท่านั้น

       พ.ศ. 2436 ดินแดนลาวตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส เวียงจันทน์ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครองของลาวในอาณัติของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2442 ต่อมาเมื่อประเทศลาวประกาศเอกราชจากฝรั่งเศส ก็ได้กำหนดให้กรุงเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของลาวสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้

File:PhaThatLuang.jpg


ความตกลง

ผู้ลงนาม : นายสมัคร สุนทรเวช ผว.กทม. และ พณ ทองสิง ธรรมวง เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครหลวงเวียงจันทน์เป็นไปได้ด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ลงนามสถาปนาฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 
รายละเอียดข้อตกลง : บันทึกว่าด้วยความร่วมมือ
 
สาขาที่แลกเปลี่ยน :
 1. ผังเมือง
 2. การค้า การลงทุน
 3. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 4. การท่องเที่ยว
 5. สาธารณสุข
 6. การศึกษา
 7. การกำจัดขยะ
กิจกรรมที่ผ่านมา :
 1. จัดการศึกษาดูงานด้านสวนสาธารณะให้กับผู้บริหารนครเวียงจันทร์ 4 ครั้ง
 2. ผู้บริหารกทม. เดินทางเยือนนครเวียงจันทร์ 1 ครั้ง
 3. จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างกทม. และนครเวียงจันทร์ 1 ครั้ง 
 4. คณะแพทย์จากเวียงจันทร์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ว่าด้วยการตรวจและผ่าตัดรักษาโรคด้วยกล้อง ระหว่างวันที่ 12 – 16 ก.ย. 2548
 5. จัดอบรมให้แก่ข้าราชการนครหลวงเวียงจันทร์จำนวน 3 คน ในหลักสูตรผู้บริหารมหานครจำนวน 3 หลักสูตร ในปี 2550
 6. การจัดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการให้แก่ข้าราชการจากนครหลวงเวียงจันทร์ โดยจัดคณะศึกษาดูงานจำนวน 2 คณะ ดังนี้
  1. คณะด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 9 – 12 มี.ค. 2551
  2. คณะด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 22 มี.ค. 2551
 7. ผว.กทม.เดินทางเยือนนครหลวงเวียงจันทร์ ระหว่างวันที่ 10 -13 มิ.ย. 2551
 8. เวียงจันทร์ส่งเจ้าหน้าที่และเข้าร่วมงานกิจกรรม Bangkok Sister City Week ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 1 ส.ค. 2551
 9. เวียงจันทร์ส่งนักศึกษา 3 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน ร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2010 ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2552
 10. เจ้าครองนครหลวงฯ (ฯพณฯ นายสมบัติ เยียลี่เฮ่อ) เยือนกทม. ระหว่างวันที่    7 – 9 เม.ย. 2552
 11. ผว.กทม. ผู้บริหารและข้าราชการ เข้าร่วมเทศกาลพระธาตุหลวง ระหว่างวันที่ 27 – 28 ต.ค.2552
 12. ผู้บริหารกทม.เข้าร่วมพิธีเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธ.ค. 2552
 13. นักบริหารการศึกษา 2 คน จากนครหลวงเวียงจันทร์อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครการศึกษาระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. – 23 มี.ค. 2553
 14. รผว.กทม. พรเทพ และคณะเข้าร่วมงานฉลอง 450 ปี นครหลวงเวียงจันทร์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 พ.ย. 2553
 15. ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Working Level ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ค. 2554 ณ กรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการจัดงาน Bangkok Sister City Week 2011 (Urban Green)
 16. โครงการอบรมบุคลากรนครหลวงเวียงจันทร์ กกต. ทำโครงการความร่วมมือด้านบุคลากรกับนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อสนับสนุนปีการท่องเที่ยวลาวในปี 2555 จำนวน 2 หลักสูตร
  1. หลักสูตรผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านการโรงแรม ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 2555
  2. หลักสูตรผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 12 – 17 มี.ค. 2555
 17. นักศึกษาจากนครเวียงจันทร์ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2012 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 2555

ดาวน์โหลด : บันทึกความร่วมมือ  (ภาษาไทย)

บันทึกความร่วมมือ  (ภาษาลาว)ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Sinlavong Khoutphaythoune (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
117-18 กรกฎาคม 2547นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารเดินทางไปร่วมการแข่งขันกอล์ฟระหว่างข้าราชการนครหลวงเวียงจันทน์และกรุงเทพมหานคร เวียงจันทน์
2สิงหาคม 2547 ข้าราชการจากนครหลวงเวียงจันทน์ศึกษาดูงานด้านการจัดสวนและตกแต่งเมืองที่กรุงเทพมหานคร  สำนักงานสวนสาธารณะ
311-18 กันยายน 2548กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการความร่วมมือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ว่าด้วยการตรวจและผ่าตัดรักษาโรคด้วยกล้องโดยนครหลวงเวียงจันทน์จัดส่งบุคคลากรทางการแพทย์ด้านผ่าตัดจำนวน 3 คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและ วชิรพยาบาล
49 มกราคม – 4 พฤษภาคม 2550กรุงเทพมหานครจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยเชิญข้าราชการจากนครหลวงเวียงจันทน์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรละ 1 คน จำนวน 3 คน กรุงเทพมหานคร
529-31 สิงหาคม 2550 นายพิชัย ไชยพจน์พานิช รองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 คน เดินทาง เยือนมหานครเวียงจันทน์เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง 2 เมืองในเรื่องการจัดสร้างสวน การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และการศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์
69-12 มีนาคม 2551 ข้าราชการจากนครหลวงเวียงจันทน์จำนวน 7 คนเดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่กรุงเทพมหานครตามโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมกับนครหลวงเวียงจันทน์ กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม
719-22 มีนาคม 2551 ข้าราชการจากนครหลวงเวียงจันทน์จำนวน 7 คนเดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรมทางด้านการศึกษาที่กรุงเทพมหานครตามโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมกับนครหลวงเวียงจันทน์ กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา
810 – 13 มิถุนายน 2551ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) เดินทางเยือนนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการและลงนามบทบันทึกความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครหลวงเวียงจันทน์ (วันที่ 11 มิถุนายน 2551) นครหลวงเวียงจันทน์
927 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2551ผู้แทนจากนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมงาน Bangkok Sister City Week 2008 กรุงเทพมหานคร
1023 – 31 มีนาคม 2552นครหลวงเวียงจันทน์ส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 5 คน ร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2010 กรุงเทพมหานคร
117 – 9 เมษายน 2552เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ (ฯพณฯ นายสมบัติ เยียลี่เฮ่อ) เยือนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1227 – 28 ตุลาคม 2552ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ร่วมงานเทศกาลพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์
138 – 10 ธันวาคม 2552ผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 25 นครหลวงเวียงจันทน์
1418 มกราคม – 23 มีนาคม 2553นักบริหารการศึกษา จำนวน 2 คน จากนครหลวง     เวียงจันทร์อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครการศึกษาระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 4 กรุงเทพมหานคร
1524 – 26 มีนาคม 2553ผู้แทนจากนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมการประชุม “Working Level Meeting for Sister Cities Week 2010” กรุงเทพมหานคร
1618 – 20 พฤศจิกายน 2553นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานฉลอง 450 ปี นครหลวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์
1725 – 27 พฤษภาคม 2554ผู้แทนจากนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมประชุม Bangkok Sister City Week 2011 (Urban Green) กรุงเทพมหานคร
1828 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2555บุคลากรจากนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านการโรงแรม” เพื่อสนับสนุนปีการท่องเที่ยวลาวในปี 2555 กรุงเทพมหานคร
1912 – 17 มีนาคม 2555บุคลากรจากนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว” เพื่อสนับสนุนปีการท่องเที่ยวลาวในปี 2555 กรุงเทพมหานคร
2029 มีนาคม – 5 เมษายน 2555นักศึกษาจากนครเวียงจันทน์ จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2012 กรุงเทพมหานคร
214 – 6 พฤษภาคม 2559ผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมประชุม Senior Official Meeting of ASEAN Capitals 2016 นครหลวงเวียงจันทน์
2213 – 17 พฤศจิกายน 2559นายปกศักดิ์ นิลอุบล ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมประชุม The 4th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2016 นครหลวงเวียงจันทน์
233 – 6 เมษายน 2561ผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมการประชุม The Taskforce Meeting of Lower Mekhong Tourism Cities นครหลวงเวียงจันทน์

 Main menu 2

by Dr. Radut