Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลีข้อมูลเมือง

 

เมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี

ข้อมูลเมือง :

          เมืองแตกูเป็นเขตการปกครองพิเศษที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของสาธารณรัฐเกาหลี รองจากกรุงโซลและนครปูซาน มีพื้นที่ 884.15 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 2,500,000 คน เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก เช่น งาน World Championships in Athletics ใน พ.ศ. 2554 และเป็นหนึ่งในสนามแข่งฟุตบอลโลกใน พ.ศ. 2545 เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการทอผ้า การค้าพืชสมุนไพร โดยมีสถานพยาบาลแผนตะวันออกกว่า 300 แห่ง และเป็นศูนย์กลางของระบบขนส่งทางรางของประเทศ มีการเดินรถไฟจำนวนมากที่สุดของสาธารณรัฐเกาหลีและเป็นที่ตั้งของสถานีทงแดกู (Dongdaegu Station) ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากสถานีโซล (Seoul Station)

ประวัติศาสตร์ :


          เมืองแตกูตั้งอยู่บนพื้นที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำกึมโฮ (Geumhogang) และแม่น้ำซินชอน (Sincheon Stream) เป็นเมืองที่ก่อตั้งมานานภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์แบบตามธรรมชาติและยังคงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไว้นับตั้งแต่นั้น

          แหล่งโบราณคดีจากยุคหินเก่าและยุคหินใหม่ได้รับการค้นพบใน Wolseong-dong และ Seobyeon-dong ใน Daegu ซึ่งยืนยันว่ามนุษย์อาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ประมาณ 20,000 ปีก่อนนับตั้งแต่ยุคหินเก่า

 

เว็บไซต์: http://www.daegu.go.kr

 

ดาวน์โหลด : 


ความตกลง

        ผู้ลงนาม :   พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายควอน  ยองจิน นายกเทศมนตรีเมืองแตกู  ลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นคู่ฉบับภาษาไทย ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ ทุกฉบับมีความหมายถูกต้องตรงกัน ในกรณีที่มีควา มแตกต่างกันในการตีความ ให้ใช้ตัวบทในภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

            กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ภาคี”) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางตามความปรารถนาร่วมกันที่จะเสริมสร้างความเข้าใจ และไมตรีจิตระหว่างทั้งสองเมือง และโดยคำนึงถึงความสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ระหว่างกันเป็นเวลาช้านาน และการสนับสนุนการเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

ได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันดังต่อไปนี้

1. คู่ภาคีจะร่วมมือกันภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ งบประมาณและเทคโนโลยี กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ของคู่ภาคีเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาร่วมกันโดยตั้งอยู่บนหลักแห่งความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วม   

2. คู่ภาคีจะร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การจัดการการขนส่ง การปกป้องสิ่งแวดล้อม การศึกษา กิจกรรมเยาวชนและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน การท่องเที่ยว ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การกีฬา การฝึกอบรม และการดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายระดับรัฐบาลของภาคีแต่ละฝ่ายและพันธกรณีระหว่างประเทศ

3. คู่ภาคีจะสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อความร่วมมือระหว่างกันภายใต้ความตกลงนี้ และจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ของคู่ภาคี

4. คู่ภาคีจะปรึกษาซี่งกันและกันเกี่ยวกับรูปแบบและโครงการความร่วมมือเพื่อดำเนินการภายใต้ความตกลงนี้ เมื่อมีความจำเป็นจะมีการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของโครงการร่วมเพื่อเป็นหลักประกันผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน

5. คู่ภาคีจะรับรองว่ามีงบประมาณรองรับการแลกเปลี่ยนและกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

6. ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่คู่ภาคีลงนาม และมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในระยะเวลาเท่ากันจนกระทั่งภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 6 เดือนล่วงหน้าให้ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงเจตนาที่จะบอกเลิกความตกลงนี้ กรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อกิจกรรมและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้ว

        

 ชื่อผู้นำ

H.E. Mr. Kwon Youngjin (Update 20-09-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
110 - 15 สิงหาคม 2557กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเยาวชนระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 คน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน รวม 12 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี (Daegu International Youth Camp) เมืองแตกู
29 กุมภาพันธ์ 2558ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุงเทพธนาคมศึกษาดูงานด้านการเดินรถไฟฟ้า เมืองแตกู
315 เมษายน - 14 ตุลาคม 2558กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการจำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม K2H Fellowship Program 2015 เมืองแตกู
418 - 25 มิถุนายน 2558เมืองแตกูส่งเยาวชนระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2015 กรุงเทพมหานคร
59 - 14 สิงหาคม 2558กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเยาวชนระดับอุดมศึกษา จำนวน 9 คน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน รวม 10 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี (Daegu International Youth Camp) เมืองแตกู
626 - 29 กรกฎาคม 2559กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดง 10 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวมจำนวน 11 คน เข้าร่วมงาน Daegu Sister & Friendship Cities Day 2016 เมืองแตกู
76 - 12 สิงหาคม 2559กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเยาวชนระดับอุดมศึกษา จำนวน 9 คน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน รวม 10 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี (Daegu International Youth Camp) เมืองแตกู
82 ธันวาคม 2559ผู้แทนเมืองแตกูร่วมหารือการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ กับผู้แทนกองการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
912 เมษายน - 11 ตุลาคม 2560กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการจำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม K2H Fellowship Program 2017 เมืองแตกู
101 - 7 กรกฎาคม 2560กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเยาวชนระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 คน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน รวม 5 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี (Daegu International Youth Camp เมืองแตกู
1116 - 17 สิงหาคม 2560 นายควอน ยองจิน นายกเทศมนตรีเมืองแตกูเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) และลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร (17 สิงหาคม 2560) นายกเทศมนตรีเมืองแตกูและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) ร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองแตกู ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
121 - 6 กรกฎาคม 2561กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเยาวชนระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 คน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน รวม 5 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี (Daegu International Youth Camp) เมืองแตกู
1312 - 15 กันยายน 2561กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Daegu International Exchange Forum 2018 ระหว่างวันที่ 12-15 ก.ย. 2561 ณ เมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี เมืองแตกู
1414 - 19 กรกฎาคม 256214 - 19 กรกฎาคม 2562 เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน และข้าราชการจำนวน 1 คน รวมจำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองแตกู ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 31 เมือง 16 ประเทศ เมืองแตกู

 Main menu 2

by Dr. Radut