Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาข้อมูลเมือง

กรุงพนมเปญ (เขมรភ្នំពេញ ภฺนํเพญ ออกเสียงว่า พนุมปึญ) (อีกชื่อหนึ่งคือ ราชธานีพนมเปญ) เป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา และยังเป็นเมืองหลวงของนครหลวงพนมเปญด้วย ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเอเชีย (เมื่อคริสต์ทศวรรษ 1920 พร้อมกับเมืองเสียมราฐ) นับเป็นเมืองที่เป็นเป้าการท่องเที่ยวทั้งจากผู้คนในประเทศ และจากต่างประเทศ พนมเปญยังมีชื่อเสียงในฐานะที่มีสถาปัตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิม และแบบได้รับอิทธิพลฝรั่งเศส และผู้คนมีอัธยาศัยกรุงพนมเปญ เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยจังหวัดกันดาล และเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการเมือง และวัฒนธรรมของกัมพูชา มีประชากรถึง 2 ล้านคนจากประชากรทั้งประเทศ 15.2 ล้านคน

 

                                          

 

การคมนาคม

        การเดินทางในพนมเปญใช้รถตุ๊กตุ๊กและรถจักรยานยนต์ เมื่อ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เริ่มมี บริษัท มายลิง โอเพ่นทัวร์ (Mai Linh Open Tou) จากเวียดนามมาบริการแท๊กซี่มิเตอร์หลังคาสีเขียว จะคิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 1.50 ดอลลาร์ [1]

 

การศึกษา

       กรุงพนมเปญ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพนมเปญ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 เป็นสถาบันที่เปิดสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ


ความตกลง

ผู้ลงนาม : ผู้ลงนาม ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร และนายแกบ จุติมา (Mr. Kep Chuktema) ผว.กรุงพนมเปญ

รายละเอียดข้อตกลง : ข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกทม. กับกรุงพนมเปญ

สาขาที่แลกเปลี่ยน : ส่งเสริมและขยายความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม อาชีพ เทคนิค และการฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมที่ผ่านมา :

  1.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร) ลงนามข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานคร กับกรุงพนมเปญ ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556
  2.  ผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมการประชุม SOM Lower Mekong Tourism City Mayor Summit ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรุงพนมเปญ
  3.  Ms. Khema Khon ผู้แทนจากกรุงพนมเปญเข้าหารือกับกองการต่างประเทศถึงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับพนมเปญ ตามกรอบความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและโครงการที่จะทำร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
  4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนและยุวทูตด้านการท่องเที่ยว เครือข่ายเมือง Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2559
  5. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ครั้งที่ 4 เพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 ณ กรุงพนมเปญ
  6. Ms. Phan Sopheaknita และ Ms. Khema Khon ผู้แทนกรุงพนมเปญเข้าร่วมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนดำเนิน กิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561ณ กรุงเทพมหานคร
  7. Officials Meeting : SOM) ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
  8. นายนูออน ภารัต รองผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญเข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 (The 7th Meeting of  Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2019: MGMAC 2019)“การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

 ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง กรุงพนมเปญ

ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง กรุงพนมเปญ

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Pa Sochetvong (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
14มกราคม 2556ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปยังศาลาว่าการกรุงพนมเปญเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงพนมเปญโดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายแกบ จุติมา (Mr. Kep Chuktema)  ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการสถาปนาฯ ศาลาว่าการกรุงพนมเปญ LINK
215 – 17 กุมภาพันธ์ 2559ผู้แทนจากกรุงเทพมหานครร่วมการประชุม SOM Lower Mekong Tourism City Mayor Summit กรุงพนมเปญ
324 กุมภาพันธ์ 2559Ms. Khema Khon ผู้แทนจากกรุงพนมเปญเข้าหารือกับกองการต่างประเทศถึงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับพนมเปญ ตามกรอบความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและโครงการที่จะทำร่วมกันในอนาคต กรุงเทพมหานคร LINK
49 – 12 สิงหาคม 2559กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนและยุวทูตด้านการท่องเที่ยว เครือข่ายเมือง Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit กรุงพนมเปญ
521 – 23 ธันวาคม 2559นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ครั้งที่ 4 เพื่อ ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว กรุงพนมเปญ LINK
612 – 16 มีนาคม 2561Ms. Phan Sopheaknita และ Ms. Khema Khon ผู้แทนจากกรุงพนมเปญร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) กรุงเทพมหานคร LINK

 Main menu 2

by Dr. Radut