หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การเป็นบ้านพี่เมืองน้องมีเงือนไขอะไรบ้างคะ

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 12 พ.ค. 2014 2:17 am
โดย Samran
การเป็นบ้านพี่เมืองน้องมีเงือนไขอะไรบ้างคะ

Re: การเป็นบ้านพี่เมืองน้องมีเงือนไขอะไรบ้างคะ

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 12 พ.ค. 2014 2:41 am
โดย admin
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 — 2559) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับดำริของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายในด้านการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้อง นั้น มท. ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (6 สิงหาคม 2556) โดยมีประเด็นสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องที่ลงนามความตกลงแล้ว ในปัจจุบันมี 29 จังหวัด ที่ได้มีการดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศ 14 ประเทศ (57 คู่ภาคี)

2. จังหวัด/เมือง ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการริเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์โดยมีจังหวัดที่อยู่ระหว่างการริเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ จำนวน 11 คู่

3. กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ จำนวน 13 จังหวัด ของไทยกับ 23 จังหวัด/เมืองของต่างประเทศคู่ภาคี

4. มท. ได้ยึดนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้อง เป็นภารกิจสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลอย่างมีคุณภาพ จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

4.1 จัดทำโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนเพื่อการรองรับประชาคมอาเซียนและการส่งเสริมทักษะด้านการเจรจาต่อรองและการจัดประชุม ระหว่างวันที่ 27 — 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกิจการชายแดนและงานวิเทศสัมพันธ์ในเรื่องนโยบายต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง นโยบายการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งนโยบายการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 110 คน

4.2 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศในรูปแบบความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง มท. ได้แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดที่ประสงค์จะดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ให้รับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศในระดับจังหวัดแล้ว

4.3 มท. ได้แจ้งให้ 29 จังหวัด ที่ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดในต่างประเทศ รายงานข้อมูลการดำเนินการเพื่อนำเสนอรายงานผู้บังคับบัญชา และใช้เป็นข้อมูลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

4.4 มท. ได้แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัด/เมืองของต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว รวมทั้งขอให้จังหวัดที่จะสถาปนาความสัมพันธ์คำนึงถึงหลักเกณฑ์ความเหมาะสม/การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จังหวัดและประเทศไทยจะได้รับ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 กันยายน 2556

Re: การเป็นบ้านพี่เมืองน้องมีเงือนไขอะไรบ้างคะ

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 11 มี.ค. 2021 6:19 am
โดย doublej407
ยังไงอะคับ